– Ко­нач­но! За по­след­ње Европ­ско пр­вен­ство, не мо­же да бу­де леп­ше. Ово је би­ла је­ди­на утак­ми­ца где смо од­ра­ди­ле до­бар по­сао ве­ћим де­лом. Би­ло је падо­ва, што је и нор­мал­но. Фран­цу­ска, опет, ни­је би­ло ко. Интерна шала је била – док је год Фран­цу­ске, Ср­би­ја ће да осва­ја ме­да­ље. Кад смо по­бе­ди­ле Шпа­ни­ју, ја сам ве­ро­ва­ла да осва­ја­мо, јер на­ма је Шпа­ни­ја му­ка го­ди­на­ма уна­зад. Ово је ствар­но фе­но­ме­нал­но. И од ово­га не мо­же бо­ље. Ма­ло да пре­да­хе­мо, па да се спре­ма­мо за да­ље.