Током Генералне Скупштине ФИБА Европе, која је одржана 19.маја 2012.године, 28 националних федерација је потписало захтев за одржавање ванредне Генералне Скупштине и нових избора за председника и чланове Борда ФИБА Европе.

Већина чланица ФИБА Европе: Потписан захтев за одржавање ванредне Генералне Скупштине и нових избора за председника и чланове Борда ФИБА Европе.

Саопштење
Датум: 28/05/2012

Резултат избора одржаних пре две године на Генералној Скупштини ФИБА Европе 2010 је тај да је приличан број земаља изостављен из руководећих кругова ФИБА Европе.

Као последица тога, створена је неочекивана и штетна подела унутар ФИБА Европе која од тада у континуитету подрива јединствени развој кошарке на нашем континенту. Европа пружа највећи кошаркашки потенцијал од свих ФИБА зона, не само на највишем нивоу кошарке и њених вредности, већ и у оквиру развоја играча од самог основног нивоа.

Примедба на постојећу поделу свакако није личне природе – није заснована на „за“ или „против“ било кога лично. Заснована је на кошарци. Овакав исход је базиран на доказаном кошаркашком искуству и дугогодишњем руководјењу у оквиру ФИБА Европе, али и шире. Све ово се може лако уочити у већ установљеним националним руководећим структурама водећих кошаркашких земаља Европе.

Јасно је да је постојећа ситуација довела до видљивих подела у оквиру европске кошарке: подела на „велике и мале“ земље, подела на „западну и источну“ Европу и вероватно још других подела које се јасно могу осетити у многим кошаркашким активностима. Овакве поделе умањују наш потенцијал.

Тренутна ситуација је претња јединству Европе, пошто су се земље са значајним кошаркашким капацитетом, искуством и традицијом нашле ван руководећих кругова европске кошарке. Сви ми трпимо због исхода ове ситуације без преседана.

Очигледно је да је било каква подела штетна по јединство. Европска кошарка мора да пронадје решење које може створити јединство, окончавајући све поделе.

Најбољи начин за уједињење, не само у оквиру ФИБА Европе већ у оквиру било које/сваке транспарентне демократске институције, јесте заседање и дискусија руководства и чланица (што је, у случају европске кошарке, ванредна седница Генералне Скупштине ФИБА Европе). Обнављање наших руководећих структура путем одржавања слободних избора се јавља као обавеза која нам је дата регулативама. Морамо дати националним федерацијама Европе прилику да говоре. Да би се то догодило, неопходно је да организујемо демократске изборе у складу са регулативама ФИБА Европе.

Ванредни избори су такодје неоспорно званичан и учтив начин обнављања поверења у постојеће руководство и најефективнија могућност за уједињење Европе.

Већина чланица ФИБА Европе – националне кошаркашке федерације:
Србија, Литванија, Турска, Русија, Португал, Ирска, Словенија, Молдавија, Израел, Летонија, Ф.Y.Р.О.М, Босна и Херцеговина, Азербејџан, Гибралтар, Андора, Албанија, Јерменија, Белорусија, Румунија, Црна гора, Украјина, Малта, Естонија, Мадјарска, Велс, Грузија, Сан Марино, Аустрија.


On May 19, 2012, during FIBA Europe General Assembly, 28 National Basketball Federations signed request for an Extraordinary General assembly and new elections of the FIBA Europe President and The Board members.

Majority of FIBA Europe members: Signed request for an Extraordinary General assembly and new elections of the FIBA Europe President and The Board members.

Announcement
Date: 28/05/2012

Two years ago the elections at the FIBA Europe 2010 General Assembly resulted in quite a number of countries being left outside of the management circles of FIBA Europe.

As a result of this, an unexpected and harmful division was created within FIBA Europe, which has – and is continuing to – undermine unified basketball development within our continent. Europe provides the highest basketball potential among all FIBA zones, not only for top level excitement and generated basketball value, but also for player development procedures going all the way down to the grassroots level.

The observation of the existing division(s) is certainly not a personal issue – it is not based on, for, or against anybody in person. It is based on basketball. The outcome is reflected in a basic evaluation of proven basketball experience and accumulated management inside and outside of management platforms of FIBA Europe. This capacity can be easily evaluated in already established national platforms in leading basketball countries of Europe.

It is clear that the present situation has led to distinct divisions within european basketball: divisions between ‘large and small’ countries, divisions between ‘western and eastern’ Europe and probably yet others which are clearly felt in many basketball acitivites. Such divisions diminish our potential.

The current situation continues to be a threat to the unity of Europe since countries of considerable basketball capacity, experience and legacy have found themselves out of the management circles of European basketball. We are all sufferring from the results of this unprecedented situation.

It is obvious that any kind of division is harmful for unity. European basketball must find a solution that can create unity by putting an end to all such divisions.

The best procedure for unification, not only for FIBA Europe but for any/all transparent democratic institutions, is to lean back and give the word to the highest platform and its members (which is the Extraordinary General assembly and the national federations in this case of European basketball) Renewing our management platforms by free elections appears to be a duty provided to us by our regulations. We must give the national federations of Europe the opportunity to speak. For this to happen, we need to organise democratic elections as per the regulations of FIBA Europe.

Extraordinary elections are also an undisputedly official and respectful way for the renewal of confidence for existing office holders and most effective possibility for the unification of Europe.

Majority of FIBA Europe members – National Basketball Federations
Serbia, Lithuania, Turkey, Russia, Portugal, Ireland, Slovenia, Moldova, Israel, Latvia, F.Y.R. of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Azerbaijan, Gibraltar, Andorra, Albania, Armenia, Belarus, Romania, Montenegro, Ukraine, Malta, Estonia, Hungary, Wales, Georgia, San Marino, Austria.